REGULAMIN
SERWISU E-Majster

I. DEFINICJE

 1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

  1. Administrator Wojciech Pragnący, 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Pocztowa, nr 13, lok. 6, posługujący się NIP 6292452685 REGON 388522798, dostarczający Usługi dostępne za pośrednictwem Strony Internetowej w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;

  2. Dane Kontaktowe – dane zamieszczone na Koncie Użytkownika, umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, to jest numer telefonu i adres e-mail.

  3. Formularz Rejestracji – formularz , umożliwiający założenie Konta Klienta lub Konta Wykonawcy, w zależności od rodzaju konta wybranego przez rejestrującego się Użytkownika

  4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Usług świadczonych drogą elektroniczną na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie bez Logowania lub jako Klient albo Wykonawca;

   1. Klient – Użytkownik poszukujący osób wykonujących usługi budowlane, remontowe i wykończeniowe, posiadający w serwisie Konto Klienta

   2. Wykonawca – Użytkownik świadczący usługi budowlane, remontowe lub wykończeniowe, posiadający w serwisie Konto Wykonawcy

  5. Komentarz – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi pozostawienie opinii o Wykonawcy na Stronie internetowej na zasadach określonych w rozdziale IX Regulaminu.

  6. Konto – Konto Wykonawcy lub Konto Klienta:

   1. Konto Klienta – indywidualne konto Użytkownika utworzone poprzez wypełnienie i przesłanie do Operatora Formularza Rejestracji dostępnego po wybraniu rodzaju konta przeznaczonego dla Klientów, dające Użytkownikowi możliwości opisane w rozdziale VI Regulaminu .

   2. Konto Wykonawcy – indywidualne konto Użytkownika utworzone poprzez wypełnienie i przesłanie do Operatora Formularza Rejestracji dostępnego po wybraniu rodzaju konta przeznaczonego dla Wykonawców, dające Użytkownikowi możliwości opisane w rozdziale VII Regulaminu .

  7. Logowanie – wprowadzenie indywidualnego identyfikatora (loginu) oraz hasła, pozwalającego na dostęp do zawartości Konta;

  8. Lokalizacja – to nazwa miejscowości w której działa Wykonawca lub w której zleca prace Klient.

  9. Polityka Prywatności – dokument opisujący przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, dostępny pod adresem: https:/e-majster.pl/[***];

  10. Profil Publiczny – lista informacji o Kliencie lub Wykonawcy, publicznie dostępnych dla innych Użytkowników na zasadach ustalonych niniejszym Regulaminem.

  11. Strona Internetowa – strona internetowa administrowana przez Administratora, dostępna pod adresem http://e-majster.pl/, za pośrednictwem której Administrator świadczy Usługi drogą elektroniczną;

  12. Usługa – każda usługa świadczona przez Administratora drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej;

  13. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344);

  14. Zasięg (Zasięg Konta) to liczona w kilometrach odległość liczona od wskazanej przez w ustawieniach Konta lokalizacji. Zasięg domyślny może zostać zwiększony poprzez opłacenie rocznej subskrypcji. Informacje o aktualnym zasięgu Konta dostępne są w informacjach na Koncie Użytkownika.

  15. Żetony to umowny środek płatniczy służący do nabywania dodatkowych Usług na Stronie Internetowej. Użytkownik może sprawdzić liczbę posiadanych Żetonów w informacjach dostępnych na jego Koncie, a także nabyć je poprzez udostępnione tam opcje.

Gdy kontaktujesz się ze mną mailowo, telefonicznie, poprzez formularz kontaktowy lub komunikator na portalach społecznościowych – np. poprzez Messenger, WhatsApp, [inne-jakie?], Twoje dane osobowe otrzymuję bezpośrednio od Ciebie i są one przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania – co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 2. podejmowania działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie, np. przesyłanie ofert na Twoją prośbę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 3. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji powyższych celów, w szczególności celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub przesłania Ci oferty.

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów lub do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku zawarcia z Tobą umowy, dane osobowe zgromadzone w toku prowadzonej korespondencji są przechowywane na zasadach wskazanych w sekcji „Przetwarzanie danych osobowych Klientów (osób fizycznych)”. Jeśli nie dojdzie między nami do zawarcia umowy, dane osobowe zostaną usunięte maksymalnie po upływie 6 miesięcy od nawiązania kontaktu

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Administratora, warunki świadczenia tych Usług za pośrednictwem Strony Internetowej, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a tym samym stanowi dokument, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 UŚUDE.

 2. Administrator świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej następujące Usługi:

  1. zapoznanie się z treściami publikowanymi na Stronie Internetowej;

  2. założenie i prowadzenie Konta;

  3. publikowanie Ogłoszeń i odpowiadanie na nie;

  4. prezentowanie informacji o swojej działalności na Profilu Publicznym i nawiązywanie kontaktu z Wykonawcą przez zainteresowanych Klientów;

  5. umożliwienie publikowania Komentarzy.

 3. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem …..

 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej umożliwiającej pozyskanie, odtworzenie, utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 5. Regulamin stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość. Treść Regulaminu w przypadku korzystania z Usług wskazanych w Regulaminie stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

 6. Podczas korzystania z Usług zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

 7. Użytkownik przed skorzystaniem z Usług zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka (checkboxa) przed rozpoczęciem skorzystania z Usług.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do skorzystania z Usług niezbędne jest:

  1. posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon) oraz aktualną wersją przeglądarki internetowej obsługującej pliki typu cookies – np. Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari,

  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

  3. włączona obsługa plików cookies [***].

 2. Koszty zapewnienia powyższych warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Usług ponosi Użytkownik.

 3. Dodatkowo dla bezpieczeństwa korzystania z Usług zalecane jest, aby urządzenie Użytkownika posiadało dodatkowo:

  1. aktualny system antywirusowy,

  2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

  3. zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

  4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej.

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak spełnienia przez Użytkownika przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania z poszczególnych Usług.

 5. Administrator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Usług, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Usług z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

 6. Administrator dokłada najwyższej staranności, by świadczone Usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Usług w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Strony Internetowej. Administrator dołoży staranności, aby planowe przerwy techniczne związane z konserwacją oprogramowania oraz sprzętu telekomunikacyjnego i serwerów wykorzystywanych przez Administratora na potrzeby Strony Internetowej, w miarę możliwości były planowane w godzinach nocnych. O terminie i przewidywanej długości trwania przerwy Administrator w miarę możliwości technicznych poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem.

IV. TREŚCI PUBLIKOWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ

 1. W ramach omawianej Usługi Użytkownik może nieodpłatnie zapoznawać się z wszelkimi treściami publikowanymi przez Administratora na Stronie Internetowej.

 2. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest na okres faktycznego korzystania ze Strony Internetowej, każdorazowo z chwilą wejścia Użytkownika na Stronę Internetową.

 3. Umowa o świadczenie tej Usługi ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia Strony Internetowej przez Użytkownika, co nie wymaga żadnych dodatkowych oświadczeń ani ze strony Administratora, ani ze strony Użytkownika.

 4. Z Usługi może korzystać każdy Użytkownik, bez konieczności zakładania Konta i Logowania.

V. ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE KONTA

 1. Usługa ta obejmuje możliwość nieodpłatnego założenia przez Użytkownika Konta i korzystania z jego funkcjonalności. Za pośrednictwem Konta Użytkownik może samodzielnie poprawić oraz uzupełnić wskazane przez siebie dane osobowe.

 2. Funkcje dostępne z poziomu Konta zależne są od wybranego rodzaju konta – Konta Klienta (opisane poniżej, w Rozdziale VI Regulaminu) lub Konta Wykonawcy (opisane poniżej, w Rozdziale VII Regulaminu).

 3. Umowa o świadczenie tej usługi zostaje zawarta z chwilą założenia Konta poprzez podanie w Formularzu Rejestracji wymaganych danych, tj.: loginu, hasła, adresu mailowego oraz Lokalizacji, a następnie zaakceptowania wymaganych oświadczeń oraz potwierdzenia przez Użytkownika utworzenia Konta. Po wypełnieniu i potwierdzeniu przez Użytkownika poprawności danych osobowych w Formularzu Rejestracji, na podany w nim adres e-mail przesłana zostanie wiadomość e-mail zawierająca prośbę o potwierdzenie przez Użytkownika założenia Konta. Aby zakończyć procedurę rejestracji, należy kliknąć w podany w tej wiadomości link.

 4. Z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika założenia Konta, nabywa on prawo do korzystania z funkcjonalności Strony internetowej udostępnionych przez Administratora. Z tą samą chwilą pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem zawierana jest umowa o korzystanie ze Strony Internetowej.

 5. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych umożliwiających nawiązanie z nim kontaktu.

 6. Konto może być przypisane tylko do jednego Użytkownika.

 7. Logowanie do Konta jest możliwe po podaniu przez Użytkownika indywidualnego identyfikatora (loginu) oraz hasła. W razie utraty lub zapomnienia hasła Użytkownik ma możliwość skorzystania z opcji przypomnienia hasła. Hasło może zostać zmienione również samodzielnie przez Użytkownika za pośrednictwem Konta, po dokonaniu Logowania.

 8. Użytkownik nie może udostępniać swojego loginu i hasła do Konta innym osobom.

 9. Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat samodzielnie usunąć Konto, poprzez użycie odpowiedniej opcji dostępnej w panelu Konta. Zostanie ono usunięte niezwłocznie, bez możliwości przywrócenia danych. Niewykorzystane Żetony przepadają.

VI. KONTO KLIENTA

 1. Konto Klienta po zalogowaniu się na nie umożliwia

  1. Podgląd i edycję danych wskazanych w Formularzu Rejestracji

  2. Tworzenie i publikowanie ogłoszeń, na które mogą odpowiadać zainteresowani Wykonawcy

  3. Podgląd opublikowanych ogłoszeń oraz listy zainteresowanych nim Wykonawców

  4. Akceptowanie zainteresowanych Wykonawców lub odrzucanie ich

  5. Samodzielne wyszukiwanie Wykonawców dostępnych w zasięgu Klienta – w formie listy oraz mapy, a także ich filtrowanie po kategoriach świadczonych przez nich usług.

  6. Dodawanie Komentarzy zgodnie z zasadami wskazanymi w rozdziale IX Regulaminu.

  7. Podgląd liczby posiadanych Żetonów oraz ich dokupienie

  8. Zarządzanie subskrypcją, w tym informacje o okresie, za który wniesiona została opłata abonamentowa, zmianie wysokości opłaty abonamentowej oraz przedłużeniu subskrypcji.

  9. Zarządzanie Profilem Publicznym Klienta

 1. Profil Publiczny Klienta zawiera informacje o loginie, imię i nazwisko, lokalizację klienta i listę utworzonych przez niego ogłoszeń.

 2. Procedura wyszukiwania Wykonawców poprzez ogłoszenie wygląda następująco: tworząc ogłoszenie, Użytkownik wskazuje kategorię usług budowlanych, remontowych lub wykończeniowych, których wykonanie chce komuś zlecić, następnie wpisuje samodzielnie tytuł ogłoszenia, wskazuje lokalizację, dodaje zdjęcia oraz krótko opisuje swoje zlecenie, wskazując zakres prac, wymagania i oczekiwania. Opublikowane ogłoszenie jest widoczne dla Wykonawców znajdujących się w Zasięgu, których kategorie świadczonych prac odpowiadają kategoriom wskazanym w ogłoszeniu. Mogą oni, za pomocą opcji dostępnej na Stronie Internetowej, wyrazić zainteresowanie ogłoszeniem. Klient otrzymuje listę zainteresowanych Wykonawców i może zapoznać się z treścią ich profili publicznych, w celu wyboru osoby odpowiadającej jego oczekiwaniom. Po zaakceptowaniu Wykonawcy, ujawniane zostaną jego Dane Kontaktowe. Możliwe jest zaakceptowanie dowolnej liczby Wykonawców. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dalsze kontakty pomiędzy Klientem a zaakceptowanymi Wykonawcami, zgodnie z zasadami przedstawionymi w Rozdziale X Regulaminu (Zakres odpowiedzialności).

 3. Ogłoszenie po opublikowaniu jest widoczne na stronie przez dwa tygodnie.

 4. Klient jest odpowiedzialny za publikowane w Ogłoszeniu treści i zapewnia, że są one zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami, nie naruszają praw osób trzecich oraz że posiada do nich pełne prawa autorskie lub uzyskał zezwolenie od podmiotu uprawnionego na ich przetwarzanie i wykorzystanie na publicznie dostępnej Stronie Internetowej.

 5. Publikowanie ogłoszeń jest bezpłatne.

 6. Procedura wyszukiwania Wykonawców poprzez mapę wygląda następująco: Klient może za pomocą zakładki MAPA dostępnej na Stronie Internetowej przeglądać lokalizacje Wykonawców widocznych w Zasięgu jego konta. Następuje to w formie mapy, na której zaznaczone są lokalizacje dostępnych Wykonawców. Możliwe jest filtrowanie Wykonawców po kategoriach świadczonych przez nich usług. Klient może przeglądać Profile Publiczne Wykonawców, zawierające informacje o nich oraz załączone przez nich zdjęcia z przykładowymi realizacjami. Aby zobaczyć dane kontaktowe wybranego Wykonawcy, Klient musi użyć płatnej opcji „Pokaż kontakt”. Użycie tej opcji skutkuje automatycznym pobraniem Żetonu z konta Klienta w ramach opłaty.

 7. Aby wyświetlić dostępnych Wykonawców w większym Zasięgu, należy wykupić subskrypcję (cennik dostępny pod adresem https://………………..)

 8. Wyświetlenie Danych Kontaktowych Wykonawcy nie jest równoznaczne z zawarciem jakiejkolwiek umowy pomiędzy Klientem a Wykonawcą ani nie zobowiązuje stron do faktycznego nawiązania kontaktu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dalsze kontakty pomiędzy Klientem a zaakceptowanymi Wykonawcami, zgodnie z zasadami przedstawionymi w Rozdziale X Regulaminu (Zakres odpowiedzialności).

 9. Klient, po otrzymaniu danych do kontaktu z Wykonawcą powinien we własnym zakresie zabezpieczyć swoje interesy, w tym poprzez dokonanie sprawdzenia i oceny faktycznie posiadanych kwalifikacji, uprawnień i ubezpieczeń Wykonawcy oraz zawarcie odpowiedniej umowy z Wykonawcą.

 

VII. KONTO WYKONAWCY

 1. Konto Wykonawcy umożliwia

  1. Podgląd i edycję danych wskazanych w Formularzu Rejestracji

  2. Zarządzanie Profilem Publicznym Wykonawcy, w tym redagowanie informacji o sobie, swoich umiejętnościach i posiadanych uprawnieniach, zamieszczanie zdjęć wykonanych prac oraz wskazanie kategorii prac, w których podejmuje się wykonywanie zleceń.

  3. Przeglądanie ogłoszeń Klientów widocznych w Zasięgu Wykonawcy oraz odpowiadanie na nie poprzez wyrażanie zainteresowania.

  4. Podgląd listy ogłoszeń, co do których Wykonawca wyraził zainteresowanie oraz w których został zaakceptowany.

  5. Informacje o uzyskanych Danych Kontaktowych Klientów.

  6. Podgląd liczby posiadanych Żetonów oraz ich dokupienie.

  7. Uzyskanie informacji o Zasięgu konta oraz opcji jego zwiększenia.

  8. Zarządzanie subskrypcją, w tym informacje o okresie, za który wniesiona została opłata abonamentowa, zmianie wysokości opłaty abonamentowej oraz przedłużeniu subskrypcji.

 1. Wykonawca może zwiększyć liczbę kategorii prac, do których jest przypisany, poprzez uiszczenie opłaty abonamentowej – zgodnie z cennikiem dostępnym pod adresem https://………………..)

 2. Wykonawca może zwiększyć liczbę zdjęć, jakie może wyświetlić na swoim Profilu Publicznym poprzez uiszczenie opłaty abonamentowej – zgodnie z cennikiem dostępnym pod adresem https://………………..)

 3. Na Profilu Publicznym Wykonawcy, poza informacjami wskazanymi przez Wykonawcę, widoczne są również Komentarze, zamieszczane przez Klientów (zasady wystawiania, edytowania i usuwania Komentarzy uregulowane są w Rozdziale IX niniejszego Regulaminu).

 4. Procedura odpowiadania na ogłoszenia Klientów wygląda następująco: Wykonawca może przeglądać ogłoszenia publikowane przez Klientów znajdujących się w jego Zasięgu i których kategorie świadczonych prac odpowiadają kategoriom zaznaczonym w jego Profilu Publicznym. Wykonawca może za pomocą opcji dostępnej na Stronie Internetowej wyrazić zainteresowanie ogłoszeniem. Za wyrażenie zainteresowania blokowane są Żetony, zgodnie z cennikiem dostępnym pod adresem https://………………..). Jeśli Klient zaproszenie zaakceptuje, żetony zostają pobrane, a Dane Kontaktowe Wykonawcy i Klientowi są im wzajemnie ujawniane. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dalsze kontakty pomiędzy Klientem a Wykonawcami, zgodnie z zasadami przedstawionymi w Rozdziale X Regulaminu (Zakres odpowiedzialności)

 5. Żetony wracają na konto Wykonawcy:

  1. jeżeli Klient odrzuci Wykonawcę;

  2. jeżeli Wykonawca anuluje wyrażenie zainteresowania danym ogłoszeniem;

  3. po upływie czasu, na jaki ogłoszenie zostało opublikowane, jeśli do tego momentu Klient nie zaakceptował Wykonawcy.

 6. Klient zainteresowany Wykonawcą wyszukanym przy użyciu mapy może wykupić dostęp do danych kontaktowych Wykonawcy i skontaktować się z nich. Takie działanie nie wymaga podejmowania żadnej akcji ze strony Wykonawcy ani uiszczania jakiejkolwiek opłaty.

 7. Wyświetlenie Danych Kontaktowych Klienta ani wykupienie danych kontaktowych do Wykonawcy przez Klienta nie jest równoznaczne z zawarciem jakiejkolwiek umowy pomiędzy Wykonawcą a Klientem ani nie zobowiązuje stron do faktycznego nawiązania kontaktu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dalsze kontakty pomiędzy Wykonawcą a zaakceptowanymi Klientami, zgodnie z zasadami przedstawionymi w Rozdziale X Regulaminu (Zakres odpowiedzialności).

VIII. PŁATNOŚCI

 1. Płatności na Stronie Internetowej obejmują:

  1. Opłaty Abonamentowe

  2. zakup Żetonów

 1. Pełna lista Usług płatnych i opcji dodatkowych, wraz z ich cenami, dostępne są pod adresem https://………………..

 2. Ceny podane są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.

 3. Aby otrzymać fakturę VAT, Użytkownik musi podać dane do Faktury przy zakładaniu Konta lub uzupełnić je w ustawieniach Konta. Jeśli Użytkownik wyrazi chęć otrzymania faktury VAT, zostanie ona doręczona drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty abonamentowej lub nabycia Żetonów, na adres e-mail podany przez Użytkownika w danych Konta.

 4. Administrator udostępnia Użytkownikowi płatności wyłącznie w formie elektronicznych płatności za pośrednictwem serwisu Stripe

 5. Żetony stanowią treści cyfrowe nie zapisane na nośniku materialnym. Przekazanie zakupionych Żetonów na konto Użytkownika następuje wyłącznie za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, po uzyskaniu informacji o wiążącej się z tym utracie prawa odstąpienia od umowy. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy kupna Żetonów ani opcja ich zwrotu z jakiejkolwiek przyczyny.

 6. Żetony są ważne bezterminowo, ale nie dłużej niż do usunięcia Konta, do którego zostały przypisane lub zamknięcia Strony Internetowej. Niewykorzystane żetony w takiej sytuacji przepadają.

 7. Żetony nie mogą podlegać dalszej odsprzedaży ani być przenoszone na innych Użytkowników.

 8. Po zakupie Żetonów nie jest możliwa ich wymiana na ekwiwalent pieniężny, użycia na innej stronie internetowej ani zamiana na usługi inne niż wskazane w niniejszym Regulaminie jako możliwe do opłacenia Żetonami.

IX. KOMENTARZE

    1. Z Usługi tej może korzystać nieodpłatnie Użytkownik, który posiada aktywne Konto i dokonał Logowania

    2. Usługa ta umożliwia Klientowi zamieszczenie opinii o Wykonawcach i ich pracy.

    3. Klient może wystawić Komentarz Wykonawcy, którego dane kontaktowe uzyskał, jeżeli potwierdzi poprzez zaznaczenie właściwej opcji, że Wykonawca wykonywał jego zlecenie.

    4. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem wraz z zamieszczeniem Komentarza i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Komentarza.

    5. Klient zamieszczający komentarz udziela Administratorowi nieodpłatnej, bezterminowej licencji na jego przetwarzanie, cyfrowe powielanie oraz publiczne rozpowszechnianie na Stronie Internetowej, na Profilu Publicznym Wykonawcy, którego Komentarz dotyczy.

    6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treść komentarza i zobowiązuje się powstrzymać od publikowania treści niezgodnych z prawdą, naruszających obowiązujące przepisy prawne, w szczególności godzące w dobre imię oraz inne dobra osobiste Wykonawców.

    7. Wykonawca nie ma możliwości edytowania ani samodzielnego usunięcia Komentarza. W przypadku, gdy uzna, że treść Komentarza narusza jego prawa, powinien podjąć stosowne kroki prawne we własnym zakresie.

    8. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia od właściwych podmiotów lub wiarygodnej i rzeczowo uzasadnionej informacji o bezprawnych działaniach, Komentarz może zostać usunięty bez uprzedniego informowania o tym Klienta. Usunięcie Komentarza nie wymaga uzasadnienia ze strony Administratora. W przypadku gdy zawiadomienie nie spełnia wymagań wskazanych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Administrator pozostawi je bez odpowiedzi.

    9. Od czynności usunięcia postu lub komentarza nie przysługuje odwołanie.

X. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA

    1. Strona Internetowa ma na celu umożliwienie dokonania wyboru Wykonawcy przez Klienta i nawiązanie kontaktu pomiędzy Klientami a Wykonawcami. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dalsze działania Klientów i Wykonawców podejmowane po przekazaniu danych umożliwiających kontakt, w tym w szczególności nie odpowiada za:

     1. dalszy przebieg wzajemnych relacji pomiędzy Klientami a Wykonawcami

     2. zawarcie lub niezawarcie umowy pomiędzy Klientem i Wykonawcą oraz za jej treść

     3. prawdziwość Ogłoszeń dodawanych przez Klientów

     4. prawdziwość Komentarzy

     5. jakość usług świadczonych przez Wykonawców, prawdziwość deklarowanych przez nich umiejętności, ubezpieczeń czy zezwoleń, ani za realizację podjętych przez nich zobowiązań.

XI. REKLAMACJE

       1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej świadczonych przez Administratora Usług – z uwzględnieniem postanowień rozdziału X Regulaminu.

       2. Użytkownik może zgłosić reklamację do Administratora z wykorzystaniem poczty elektronicznej, przesyłając ją na adres xxxxxx

       3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, login (jeśli Użytkownik posiada Konto na Stronie Internetowej) oraz adres e-mail Użytkownika, na który Administrator ma udzielić odpowiedzi na reklamację, nazwa firmy w przypadku Użytkownika będącego przedsiębiorcą oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Użytkownika związanym ze składaną reklamacją.

       4. Administrator zastrzega prawo pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji, które nie spełniają warunków określonych w ust. 3, w szczególności, gdy podane informacje nie pozwalają na identyfikację Użytkownika bądź skontaktowanie się z nim w celu wyjaśnienia reklamacji.

       5. Administrator rozpatruje zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wszystkich informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni, Administrator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji do 30 dni. W takim przypadku Administrator poinformuje Użytkownika o przedłużeniu terminu rozpatrzenia jego reklamacji przed upływem terminu 14 dniowego, podając przyczynę opóźnienia.

       1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej świadczonych przez Administratora Usług – z uwzględnieniem postanowień rozdziału X Regulaminu.

       2. Użytkownik może zgłosić reklamację do Administratora z wykorzystaniem poczty elektronicznej, przesyłając ją na adres xxxxxx

       3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, login (jeśli Użytkownik posiada Konto na Stronie Internetowej) oraz adres e-mail Użytkownika, na który Administrator ma udzielić odpowiedzi na reklamację, nazwa firmy w przypadku Użytkownika będącego przedsiębiorcą oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Użytkownika związanym ze składaną reklamacją.

       4. Administrator zastrzega prawo pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji, które nie spełniają warunków określonych w ust. 3, w szczególności, gdy podane informacje nie pozwalają na identyfikację Użytkownika bądź skontaktowanie się z nim w celu wyjaśnienia reklamacji.

       5. Administrator rozpatruje zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wszystkich informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni, Administrator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji do 30 dni. W takim przypadku Administrator poinformuje Użytkownika o przedłużeniu terminu rozpatrzenia jego reklamacji przed upływem terminu 14 dniowego, podając przyczynę opóźnienia.

XII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

           1. W przypadku sporów z udziałem Użytkownika będącego konsumentem istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz rozstrzygania sporów, tj.:

        1.1. konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów);

        1.2. konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.

XIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

             1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator.

             2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności.

             3. W związku z korzystaniem z płatności online za pośrednictwem platformy Stripe, w związku z realizacją płatności, podmiot ten staje się odrębnym administratorem danych osobowych Użytkownika.

XIV. PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Strony internetowej, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Strony Internetowej oraz jej Usług, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi lub podmiotom trzecim, z którymi Administrator zawarła stosowne umowy. 

 2. Zabronione jest kopiowanie, jak również inne formy korzystania z jakichkolwiek elementów Strony Internetowej bez zgody Administratora.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Użytkownicy zostaną poinformowani po zalogowaniu się na Konto.

    2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, UŚUDE, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.